BOZP

Poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zabezpečenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Úlohy v oblasti BOZP v súlade so zákonníkom práce a zákonom o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v platnom znení

03s

Bezpečnostno-technické služby

 • Spracovanie politiky BOZP a ostatných smerníc týkajúcich sa BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.
 • Spracovávanie plánov školení zamestnancov a školenia zamestnancov o BOZP v predpísaných termínoch.
 • Vykonávanie spoločných previerok pracovísk zamestnávateľa pre oblasť BOZP. Výstupom previerky bude zápis s uvedením   nedostatkov a návrhom na ich riešenie
 • Účasť na vyšetrovaní pracovných úrazov, poradenstvo pri spracovaní záznamu o registrovanom pracovnom úraze, šetrenie   pracovného úrazu, odborná pomoc     pri oznamovaní pracovného úrazu príslušným orgánom a odborná pomoc pri   odškodňovaní.
 • Organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP, kontrolovanie stavu bezpečnosti a   zdravia pri práci.
 • Poskytovanie odborných konzultácií v oblasti BOZP
 • Hodnotenie a posudzovanie rizík v zmysle § 6 odst. (1) písm. f) zákona č. 124/2006 Z.z. s návrhom OOPP.
 • Komplexná kontrola BOZP.
 • Odborná poradenská činnosť pre zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP.
 • Telefonické a e-mailové konzultácie v prípade potreby.

Koordinátor dokumentácie

Naši projektanti zabezpečia koordináciu podľa požiadaviek NV SR č.396/2006.

Zabezpečíme vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na   stavenisku. Plán obsahuje aj osobitné opatrenia   pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom.

Zabezpečíme vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré   je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach.

Koordinátor bezpečnosti

V rámci koordinácie bezpečnosti na stavenisku vykonávame:

 • uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri:
  • technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne,        alebo budú na seba nadväzovať,
  • určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,
 • úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa NV SR č.396/2006 § 5 ods. 2 písm. b) a podkladu podľa § 5 ods.   2 písm. c), ktoré budú zohľadňovať postup    prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác, spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na   pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so  zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a   iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,
 • stanovenie opatrení na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,

Naši koordinátori vykonávajú na stavenisku  pravidelné kontroly dodržiavania plánu bezpečnosti a ďalších predpisov v oblasti   BOZP. Výstupom z kontroly je zápis s návrhom opatrení, ktorý je prejednaný s oprávnenými osobami. Súčasťou  koordinácie   bezpečnosti je účasť koordinátora na poradách (kontrolných dňoch) vrátane oboznámenia zástupcov dodávateľa    s aktualizáciou havarijného plánu.

Dokumentácia BOZP:

Spracujeme dokumentáciu BOZP

 • Hodnotenie rizík
 • Kategorizácie práce
 • Určení nutných OOPP
 • Smernice BOZP
 • Prevádzkové smernice a predpisy
 • Bezpečnostní a havarijní predpisy
 • Pracovné inštrukcie

Služby v oblasti BOZP (OZO v prevencii rizík)

Vykonáme školenie a odbornú prípravu

 • Školenie vedúcich zamestnancov
 • Školenie zamestnancov
 • Vstupné školenie zamestnancov
 • Zaistenie ďalších odborných školení

Vykonáme kontrolu dodržiavania predpisov o BOZP

 • Kontroly v lehotách a rozsahu podľa požiadaviek právnych predpisov so zápisom vrátane návrhu riešenia závad.

Ostatné služby v oblasti BOZP

 • Účasť pri kontrolách Oblastného inšpektorátu práce a Hygieny
 • Vyšetrovanie a návrh na odškodnenie pracovných úrazov
 • Určení a rozmiestnenie výstražných a bezpečnostných tabúľ
 • Zaistenie odborných revízii a kontrol