Ochrana pred požariom

Poskytovanie služieb v oblasti požiarnej ochrany

Zabezpečenie úloh na úseku ochrany pred požiarom v zmysle zákona 314/2001 Z. z. v znení predchádzajúcich noviel a vyhlášky 121/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov v týchto oblastiach:

02s (1)

Technik požiarnej ochrany

Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ide o činnosti:
a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
c) zabezpečenie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
d) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
e) určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a      vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
f)  organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

Ďalšia dokumentácia

Zabezpečenie vypracovania dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby podľa zákonač.199/2009 Z.z.

 

Vypracujeme dokumenty požiarnej ochrany

 • Posúdenie požiarneho nebezpečia
 • Stanovenie organizácie požiarnej ochrany
 • Požiarny poriadok
 • Požiarne evakuačné plány a požiarne poplachové smernice (ukážka)
 • Dokumentácia zdolávania požiaru (ukážka)
 • Ďalšia dokumentácia požiarnej ochrany

 

Služby v oblasti PO (OZO PO, Technik PO)

Vykonáme školenie a odbornú prípravu v oblasti požiarne ochrany

 • Školenie vedúcich zamestnancov
 • Školení zamestnancov
 • Odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany
 • Odborná príprava preventívnej požiarnej hliadky

Vykonáme kontrolu požiarnej ochrany

 • Preventívne požiarne prehliadky v lehotách a rozsahu podľa požiadaviek právnych predpisov so zápisom vrátane návrhu riešenia závad

Ostatné služby v oblasti požiarnej ochrany

 • Účasť pri kontrolách Štátneho požiarneho dozoru HaZZ príslušného kraja
 • Konzultácia otázok a požiadaviek PO s orgánmi HaZZ príslušného kraja
 • Zisťovanie príčin vzniku požiaru, spracovanie podkladov pro hlásenie požiaru a vedenie dokumentácie o požiaroch
 • Určenie a rozmiestnenie výstražných a bezpečnostných tabuli
 • Aktualizácia dokumentov PO
 • Zaistenie odborných revízií a kontrol

Projekty PO a BOZP

Spracovávame:

 1. Požiarne bezpečnostné riešene (požiarne správy) do projektov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, zmeny stavieb, zapracovanie skutočného stavu, vrátane prejedania s príslušným územným odborom HaZZ, zabezpečíme autorský dozor v oblasti požiarnej bezpečnosti pri realizácií stavieb.
 2. V nadväznosti na požiadavky požiarneho bezpečnostného riešenia zabezpečíme vypracovanie projektov požiarnych bezpečnostných zariadení(EPS, SHZ, SOZ), vypracujeme návrh rozmiestnenie vecných prostriedkov požiarnej ochrany (prenosné hasiace prístroje), rozmiestnenie bezpečnostného značenia vrátene montáže.
 3. Dokumentácia do projektov pro územné rozhodnutia, stavebné povolenie, zapracovanie skutočného stavu:
  • Zaistenie starostlivosti o životné prostredie
  • Požiadavky na zaistenie bezpečnosti prácea technických zariadení
 4. Protokoly o stanovení prostredia podľa STN 33 2000 – 5-51 ed.3

Celá dokumentácia je vrátene výkresov v programu AutoCAD. (ukážka)

Výpočty robíme za použitia programu FIRE-NX, Winlat, Vposan. (ukážka)