Prevencia havarií

Konzultačné služby a dokumentácia v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií

Činnosť odborne spôsobilej osoby v oblasti prevencie závažných priemyslových havárií (PZPH) podľa zákona č.261/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

04s

Špecialista prevencie závažných priemyselných havárií

 • spracovanie a aktualizácia príslušnej dokumentácie PZPH,
 • uskutočňovanie školenia zamestnancov v oblasti PZPH,
 • spracovanie hlásenia PZPH,
 • vykonávanie kontroly dodržovania predpisov PZPH 1 x ročne,
 • účasť na kontrole, ktorú vykonáva okresný úrad,
 • organizácia a vyhodnotenie cvičného poplachu,

Spracovanie dokumentácie

 • Kategorizácia podnikov,
 • Oznámenie o zaradení podniku,
 • Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií,
 • Hodnotenie rizika,
 • Program prevencie závažných priemyselných havárií,
 • Bezpečnostný riadiaci systém,
 • Bezpečnostná správa,
 • Plánovacia a povoľovacia činnosť v okolí podniku,
 • Odborné riadenie, výchova, výcvik a vybavenie zamestnancov,

Hodnotenie rizík

Pri určovanie následkov ZPH využívame medzinárodne uznávaný software – EFFECTS PLUS.

Audit zaistenia ZPH

Vykonáme externý audit zaistenie prevencie závažných priemyselných havárií

 • Školenie vedúcich zamestnancov
 • Školenie zamestnancov
 • Zaistenie ďalších odborných školení

Spracujeme dokumentáciu prevencie závažných priemyslových havárií

 • Zaradenie objektu alebo zatriedenie do príslušnej skupiny
 • Bezpečnostní program prevencie závažnej havárie
 • Bezpečnostná správa
 • Vnútorný havarijní plán
 • Podklady pre stanovenie zóny vonkajšieho plánovania