Životné prostredie

Konzultačné služby a dokumentácia v oblasti životného prostredia

Zabezpečenie úloh na úseku priemyselnej ekológie podľa zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnenia niektorých zákonov

ODPADY

 • vyhotovenie žiadosti pre príslušné orgány štátnej správy pre povolenie na nakladanie s odpadom,
 • spracovanie dokumentácie, havarijných plánov pre OH, prevádzkových predpisov skladu nebezpečných odpadov,
 • spracovanie identifikačných listov nebezpečného odpadu,
 • vyhotovenie programu odpadového hospodárstva,
 • spracovanie hlásení o nakladaniu so zvláštnym a nebezpečným odpadom za príslušný kalendárny rok, evidenčné listy odpadov a iné,
 • konzultácie a poradenstvo pre nakladanie s odpadom,
 • zaradenie odpadu v zmysle kategorizácie a katalógov odpadov,
 • špecifikácia činností pri nakladaní s odpadom, spôsob nakladania s odpadom,
 • určenie vhodného spôsobu likvidácie odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstva,
 • poradenstvo pre podnikanie v oblasti nakladania s odpadom,
 • ekologický audit firmy z hľadiska odpadového hospodárstvo,
 • Vypracovanie žiadosti k vydaniu súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom.
 • Spracovanie programu odpadového hospodárstva.
 • Vypracovanie žiadosti o posudok regionálneho úradu verejného zdravotníctva k nakladaniu s nebezpečným odpadom.
 • Vedenie evidencie odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 283/2001z.
 • Spracovanie a zasielanie hlásenia o vzniku a nakladaním s odpadmi podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001z.

KOMPLEXNÉ SLUŽBY

 • poradenstvo,
 • spracovanie dokumentácie,
 • kontrolná činnosť,