title-photo

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

img

Dokumentácia BOZP

Spracujeme dokumentáciu BOZP

 • Smernica BOZP
 • Hodnotenie rizík
 • Určenie nutných OOPP 
 • Prevádzkové smernice a predpisy 
 • Bezpečnostné a havarijné predpisy 
 • Pracovné inštrukcie
 • Ďalšia dokumentácia BOZP podľa konkrétnych podmienok klienta

Bezpečnostnotechnická služba (Autorizovaný bezpečnostný technik / Bezpečnostný technik)

Vykonáme školenie a odbornú prípravu 

 • Školenie vedúcich zamestnancov
 • Školenie zamestnancov
 • Vstupné školenie zamestnancov
 • Zaistenie ďalších odborných školení

Komplexná kontrola BOZP a ďalšie kontroly v lehotách a rozsahu podľa požiadaviek právnych predpisov so zápisom vrátane návrhu riešenia závad

Ostatné služby v oblasti BOZP

 • Účasť pri kontrolách orgánov štátnej správy v oblasti BOZP
 • Vyšetrovanie a návrh na odškodnenie pracovných úrazov
 • Určenie a rozmiestnenie výstražných a bezpečnostných značiek
 • Ďalšia poradenská činnosť

Vždy nájdeme optimálne riešenie pre Vašu spoločnosť!

 • Navštívime Vás a navrhneme riešenie presne pre Vašu spoločnosť "na mieru". Táto návšteva a následné spracovanie ponuky je bezplatné
 • Spôsob financovania služieb záleží iba na Vašom rozhodnutí
  • paušálna platba za predom definovaný balík služieb
  • jednorázové platby za jednotlivé úkony plus hodinová sadzba za mimoriadne služby, samozrejme podľa predom odsúhlaseného rozsahu služieb